Till sidans innehåll

Varför en medicinsk och psykologisk prövning?

Syftet med den medicinska och psykologiska prövningen är att upptäcka och bedöma om du som sökande har någon sjukdom, funktionsnedsättning eller brister i din fysiska förmåga eller i din personlighet som gör att du inte är lämplig att arbeta som polis.

Ditt hälsotillstånd får inte vara av den art att arbetet som polis kan innebära en försämring eller utgöra en risk för den enskildes, arbetskamraters eller andra personers hälsa och liv i arbetsutövningen.

Hälsotillståndet får inte heller vara sådant att du inte klarar av att genomföra ett arbetspass, eller ett förlängt sådant, i skilda miljöer och under påfrestande förhållanden. Det kan till exempel handla om att du måste kunna arbeta utan eller med begränsad möjlighet till vila, mat eller dryck.

I hälsoundersökningen ingår även undersökning av vissa kapaciteter som bedöms nödvändiga för att kunna utföra polisarbetet: syn- och färgseende, hörsel, muskelstyrka och fysisk arbetsförmåga mot uppställda kapacitetskrav.

För att vi ska kunna göra en korrekt bedömning av ditt hälsotillstånd är det bra om du har med dig eventuellt specialistutlåtande eller journaldokumentation från sjukvårdsinrättning till prövningen.

Till prövningen ska du fylla i och ta med dig en undertecknad utskrift av den medicinska hälsodeklarationen. Fyll i hälsodeklarationen så sanningsenligt och så noggrant som möjligt. Den är ett underlag inför den medicinska undersökningen.

Dokumentationen av hälsoundersökningen och journalhanteringen, inkluderande utlämnande av journaluppgifter samt sekretessaspekter generellt, hanteras och beaktas i enlighet med patientdatalagen (2008:355) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-01-20

Skriv ut