Till sidans innehåll

Publiceringsdatum: 2020-02-24

Årsredovisning 2019

Regeringsbeslutet 2017 att återaktivera värnplikten fortsätter ha en stor effekt på Rekryteringsmyndighetens verksamhet och utveckling. Nedan är en summering av viktiga händelser under 2019.

Mönstring av ungdomar födda 2001

I mars 2019 började Rekryteringsmyndigheten att skicka ut brev till ca 95 000 ungdomar födda år 2001 med information om totalförsvarsplikten och med uppmaning att lämna uppgifter om sig själva i mönstringsunderlaget. Cirka 13 000 av dessa fick sedan besked om att de skulle kallas till mönstring. Mönstringen pågår under perioden augusti 2019 till maj 2020. 

Grundutbildning med värnplikt för ungdomar födda 2000

Rekryteringsmyndigheten skrev totalt in 4 672 personer till Försvarsmaktens 4 000 utbildningsplatser avseende grundutbildningsomgång 19/20. Det är första gången sedan plikten lades vilande som samtliga utbildningsplatser är fyllda. 

Upphävd inskrivning

Under 2019 hävdes inskrivningen för drygt 2 000 personer inskrivna med värnplikt. En person kan vara inskriven max tio år sedan senaste tjänstgöringstillfälle eller längst till och med utgången av det 47:e levnadsåret. Det så kallade värnpliktsmagasinet töms nu i rask takt, eftersom de sista som gjorde grundutbildning med värnplikt i det tidigare systemet, nu faller för tioårsregeln.

-  2019 har varit ett utmanande och framgångsrikt år som präglats av högt tempo i samtliga Rekryteringsmyndighetens verksamheter. Vi fortsätter att bidra till den ökade operativa effekten i krigsförbanden och till att stärka den samlade förmågan i totalförsvaret, parallellt med förberedelser inför de volymökningar som föreslagits inför kommande försvarsbeslut, säger generaldirektör Christina Malm.

Ny antagningsprocess till polisutbildning

Under 2019 slutfördes utvecklingsprojektet av en ny antagningsprocess till polisutbildningen. Antagningsprocessen sätter den sökande i centrum och det går att söka året runt samtidigt som tiden mellan ansökan och besked om antagning kortats från 30 veckor till 30 dagar. Den nya processen lanserades 2 januari 2020.   

Årets resultat

  • Rekryteringsmyndighetens verksamhet finansieras både genom anslag och genom avgifter. Intäkterna 2019 uppgick till cirka 285 miljoner kronor, varav cirka två tredjedelar kommer från den anslagsfinansierade verksamheten.
  • Under året genomfördes sammanlagt 25 000 prövningar där mönstringen för värnplikt och prövningen inför polisutbildningen stod för merparten.
  • Rekryteringsmyndigheten anställde under 2019 cirka 40 medarbetare för att den 31 december 2019 notera 221 anställda, varav 51% kvinnor och 49% män.

 

 

Förberedelser inför nästa försvarsbeslut

Den 30 oktober 2019 lämnade Rekryteringsmyndigheten förslag till Försvarsdepartementet på ett nytt myndighetsnamn då nuvarande namn inte längre överensstämmer med vad som är myndighetens huvudsakliga verksamhet. Förslag till nytt namn är Totalförsvarets plikt- och prövningsmyndighet, i kortform Plikt- och prövningsmyndigheten.

Rekryteringsmyndigheten lämnade i 14 november in svar på remiss från Försvarsdepartementet ”Underlag till försvarspolitisk proposition för perioden 2021-2025”. I Försvarsberedningens rapport ”Värnkraft” föreslår Försvarsberedningen att 8 000 personer grundutbildas årligen senast 2024. Rekryteringsmyndigheten bedömer att myndigheten kan möta såväl Försvarsberedningens som Försvarsmaktens förslag till stegvis ökning av utbildningsvolymerna avseende grundutbildning med värnplikt.

När behovet av prövningskapacitet överstiger 28 000 prövningar per år uppstår en brytpunkt som kräver att Rekryteringsmyndigheten etablerar och bemannar ytterligare en prövningsenhet på en tredje plats i landet. Rekryteringsmyndigheten räknar med att brytpunkten nås vid halvårsskiftet 2020.

I Rekryteringsmyndighetens regleringsbrev för 2020 har Rekryteringsmyndigheten fått i uppdrag att påbörja planering för att möjliggöra hantering av både ett ökat antal värnpliktiga såväl som ökat antal polissökande. Myndigheten behöver beslut om inriktning av mönstringsvolymer och anslagsmedel senast våren 2020, för att säkerställa att en ny, tredje prövningsenhet är i drift från 2022.

Läs hela årsredovisningen här

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-02-24

Skriv ut