Till sidans innehåll

Krigsplacering och registrering

En viktig uppgift för Rekryteringsmyndigheten är att se till att ingen person har mer än en krigsplacering, det vill säga att alla som är krigsplacerade bara har en uppgift i händelse av höjd beredskap eller krig. Därför för vi register över de som är krigsplacerade som värnpliktiga, anställda eller avtalspersonal.

Vi ska se till att ingen person har mer än en krigsplacering, det vill säga att alla som är krigsplacerade bara har en uppgift i händelse av höjd beredskap eller krig. Därför för vi register över de som är krigsplacerade i Försvarsmakten, hemvärnet eller vid civila myndigheter och organisationer.

Efter grundutbildning med värnplikt blir du krigsplacerad
Du kan bli krigsplacerad som värnpliktig om du har:
•     genomfört grundutbildning som värnpliktig,
•     genomfört annan militär utbildning,
•     slutat din anställning i Försvarsmakten och har längre grundutbildning än 60 dagar eller annan militär utbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt. 

Du blir krigsplacerad antingen i befattning i ett krigsförband eller i personalreserven. Krigsplaceringen gäller i tio år efter det senaste tjänstgöringstillfället, men längst till och med det år du fyller 47 år.  

Rekryteringsmyndigheten fattar beslut om krigsplaceringen efter förslag från Försvarsmakten. Om du blir krigsplacerad som värnpliktig får du ett skriftligt beslut av oss. Om du blir krigsplacerad i en befattning i ett krigsförband får också en krigsplaceringsorder.  

Om du redan är krigsplacerad
Det nuvarande personalförsörjningssystemet påverkar inte dig som blev inskriven för värnplikt eller civilplikt före 2011 och är krigsplacerad. Du är alltså fortfarande krigsplacerad och enligt lagen om totalförsvarsplikt är du det i högst tio år efter det senaste tjänstgöringstillfället. Om det finns särskilda skäl kan din krigsplacering förlängas. Den dag du inte längre är krigsplacerad häver Rekryteringsmyndigheten din inskrivning och då får du ett skriftligt besked om det.

Personal i Försvarsmakten
På uppdrag av Försvarsmakten registrerar vi de som är krigsplacerade i Försvarsmaktens krigsorganisation som anställda, eller som avtalspersonal.

Det är Försvarsmakten som fattar beslut om krigsplacering och Rekryteringsmyndigheten skickar en krigsplaceringsorder till de som är krigsplacerade.

Vi ger även stöd till civila organisationer
Vi kan ge stöd till de civila beredskapsorganisationerna, till exempel kommuner, landsting och myndigheter, om de har behov av att krigsplacera sin personal. Vi håller ordning på de krigsplacerade personerna i beredskapsorganisationen och ser till att varje person bara har en placering.

De civila beredskapsorganisationerna beslutar själva om de ska krigsplacera sin personal. Organisationerna ansvarar också för att informera sin personal om krigsplaceringen.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2018-03-20

Skriv ut