Till sidans innehåll

Det här innebär totalförsvarsplikt

Här hittar du som lärare information om vad totalförsvarsplikt är. Du kan själv välja vilka delar som du ska plocka ut och berätta vidare om. Vi har även tagit fram en  PowerPoint med talmanus som du kan presentera i klassrummet.

 

I Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt står det i första och andra paragrafen ”Totalförsvaret är en angelägenhet för hela befolkningen.” ”Totalförsvarsplikt gäller för varje svensk medborgare från början av det kalenderår när han eller hon fyller sexton år till slutet av det kalenderår när han eller hon fyller sjuttio år. Totalförsvarsplikten gäller också under motsvarande tid för var och en som utan att vara svensk medborgare är bosatt i Sverige. ”

Vad betyder plikt?

Vi som bor i Sverige har en del skyldigheter och plikter, en av dem är skolplikt och en annan är totalförsvarsplikt. Skolplikt betyder att man ska gå i skolan och totalförsvarsplikt har med rikets försvar och funktion att göra.

De plikter som finns under totalförsvarsplikten kallas för värnplikt, civilplikt och allmäntjänsteplikt. Totalförsvarspliktig är du från det att du fyller sexton år till dagen du fyller sjuttio år.

Värnplikt är enkelt förklarat en plikt där du som militär försvara Sverige. Du genomför en grundutbildning med värnplikt och får en befattning i Försvarsmakten. Efter grundutbildningen blir du krigsplacerad och ska komma till ditt förband om och när regeringen beslutar om höjd beredskap eller mobilisering.

Du kan även bli kallad till repetitionsutbildning. Det är en utbildning för att underhålla och förnya de kunskaper du fått under grundutbildningen.

Civilplikt är den civila motsvarigheten till värnplikt. Du tjänstgör då som till exempel brandman på en flygplats eller arbeta med att säkerställa elförsörjningen. En civilpliktig befattning får inte vara stridande, ordningsupphållande eller bevakande på något sätt. Man ska alltså se till att viktiga delar av samhället fungerar. Idag genomförs ingen grundutbildning för civilplikt, men regeringen kan återinföra skyldigheten att göra civilplikt om det finns behov av det.

Allmäntjänsteplikt betyder att alla som bor i Sverige kan bli tvungna att göra något för att stötta landet så att viktiga delar av samhället fungerar även vid kris eller krig. Det kan till exempel vara att köra vattentransporter, ta hand om barn, laga mat eller något annat. Dessa uppgifter ska helst vara liknande de som du normalt arbetar med.

Det är Arbetsförmedlingen som har till uppgift att matcha dina erfarenheter och meriter mot tjänster som behövs vid kris eller krig. Det här gäller alltså alla som bor i Sverige, oavsett om man är svensk medborgare eller inte. Allmäntjänsteplikt blir aktiverat vid beslut från regeringen.

Måste alla mönstra?

Som det ser ut idag behöver inte alla mönstra. Däremot måste nästan alla som fyller 18 år svara på frågorna som finns i mönstringsunderlaget. Det är några som inte behöver det, bland annat de som får bidrag från Försäkringskassan eller som är intagna på en institution för vård.

Mönstringsunderlaget är ett webbformulär med frågor om bland annat dig själv, din skolgång och om du har några sjukdomar. Rekryteringsmyndigheten använder svaren för att bedöma vilka som ska komma till mönstring. Vilka och hur många som kallas till mönstring beror på behov som finns hos Försvarsmakten.

Om du blir kallad ska du komma till Rekryteringsmyndigheten lokaler för att genomföra tester, bedömningar och undersökningar. Du får göra:

 • ett teoretiskt prov,
 • en läkarundersökning,
 • testa din syn och ditt färgseende,
 • göra en hörselundersökning,
 • mäta puls, blodtryck och registrera ett EKG,
 • göra ett konditionstest,
 • ett styrketest,
 • prata med en psykolog.

Varje moment resulterar i ett omdöme eller ett värde som tillsammans visar din kapacitet. I slutet av mönstringen får du träffa en inskrivningshandläggare sin matchar din kapacitet mot olika befattningar i Försvarsmakten, lite på samma sätt som du använder dina poäng när du söker till gymnasiet eller universitetet. Den största skillnaden är att inskrivningshandläggaren bestämmer vilken utbildning du ska gå. Du får självklart önska befattning och komma med förslag men i slutändan är det som bestämmer.

Om du väljer att inte komma till mönstringen eller glömmer bort det kan bli dömd i domstol för brott mot totalförsvarsplikten.

Om du inte kan mönstra, till exempel på grund av att du blir sjuk eller att du inte kan ta dig till mönstringen i tid är det därför viktigt att du hör av dig till Rekryteringsmyndigheten. Har du fått en långvarig skada, sjukdom eller annat som gör att du inte kommer att kunna mönstra alls kan du ansöka om att få uppskov.

Grundutbildning

Du genomför en grundutbildning med värnplikt hos Försvarsmakten eller en grundutbildning med civilplikt hos en civil aktör. Idag finns endast grundutbildning med värnplikt. Under utbildningen får du lära dig att som du behöver för att kunna utförda de uppgifter som ingår i din befattning. Utbildningens längd varierar beroende på din befattning, generellt är utbildningen mellan fyra och elva månader.

Under utbildningen får du:

 • Dagersättning på 146 kronor per tjänstgöringsdag. Motsvarar ungefär 4 380 kronor per månad. (skattefri)
 • Dessutom får du 75 kronor extra till mat under lediga dagar. (skattefri)
 • Fri mat
 • Fritt boende
 • Fri sjukvård och akut tandvård
 • Fria resor till och från hemmet vid ledighet, in- och utryckning
 • Kläder och utrustning
 • Utbildningspremie som är lika mycket som den totala dagersättningen du fått under utbildningen. Till exempel om du fått 4 380 kr * 9 månader så får du 39 420 kronor
 • Betalt högskoleprov (max två gånger och förutsatt att högskoleprovet sammanfaller med din grundutbildning)

Har du ytterligare omkostnader som till exempel barn eller en lägenhet kan du ansöka om ersättning från Försäkringskassan.

Väljer du att inte genomföra din grundutbildning bryter du mot lagen om totalförsvarsplikt och kan bli dömd i en domstol.

Om du inte kan genomföra din grundutbildning, till exempel på grund av en sjukdom, skada eller av andra skäl, kan du ansöka om att få uppskov med utbildningen. Det innebär att du kan få göra utbildningen senare.

Utbildningsreserven

Om du har godkända resultat på mönstringen men inte kommer genomföra en utbildning kan du bli inskriven i utbildningsreserven. Det är en form av krigsplacering. Om det skulle bli krig eller höjd beredskap kan du kallas till en grundutbildning. Det är regeringen som fattar beslut om att kalla in utbildningsreserven.

Som längs kan du vara inskriven i utbildningsreserven i 10 år. Om det med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap behövs kan regeringen ta beslut om att förlänga inskrivningen.

Krigsplacering

Du kan vara krigsplacerad fram till den dag du fyller 47 år eller max 10 år sen din senaste repetitionsutbildning eller anställningsdag hos Försvarsmakten. Alltså om du är klar med din värnplikt när du fyller 20 år och inte gör en repetitionsutbildning, så skrivs du ut från din krigsplacering när du fyller 30 år.

Det är Försvarsmakten som fattar beslut om du ska krigsplaceras eller inte och Rekryteringsmyndigheten registrerar din krigsplacering och skickar krigsplaceringsorder till dig.

Även civila organisationer och företag kan behöva krigsplacera hela eller delar av sin personal, till exempel Sveriges Radio, Polisen, din länsstyrelse eller din kommun. Det är för att säkerställa att det civila samhället ska fungera när landet är utsatt för påfrestningar eller krig.

Repetitionsutbildning

När du blir kallad till repetitionsutbildning är det för att underhålla och förnya de kunskaper du fått under din grundutbildning. Det är Försvarsmakten som kallar och bestämmer vilka förband och befattningar som ska övas. Det är Rekryteringsmyndigheten som skickar ut kallelsen till repetitionsutbildningen och hanterar eventuella uppskovsansökningar.

Kallelsen kan komma från en månad innan utbildning men vanligtvis sex månader innan så du hinner planera in utbildningen. Du får max tjänstgöra 34 dagar per år och kallas in max två gånger.

Om du inte kommer till din repetitionsutbildning kan du dömas i domstol för brott mot totalförsvarsplikten.

Att vara vapenfri

Om du är säker på att du inte kan använda vapen mot någon annan person kan du ansöka om att få gör din totalförsvarsplikt utan vapen. Du ansöker om att vara vapenfri hos Rekryteringsmyndigheten. Om du ansöker om vapenfritjänst kan du ändå bli inkallad till grundutbildning eller vara pliktad att stötta samhället.  

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-04-11

Skriv ut